Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice

1.

Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres Pardubice, zajišťuje stravování žáků základních škol a poskytuje stravovací služby i pro veřejnost.

Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování. Stravování cizích osob je časově odděleno od stravování dětí.

Provoz školní jídelny je jednosměnný a pracovní doba je stanovena od 6:00 do 14:30 hodin.

Vydávání obědů je stanoveno takto:

cizí strávníci 10.45 - 11.30 hodin
13.45 - 14.00 hodin/ ve výjimečném případě
školy 11.45 - 13.45 hodin

2.

Strava se platí předem, vždy poslední 3 dny v měsíci v předem stanovené době.

Strávníci jsou povinni stanovený termín placení obědů dodržet. Pokud si strávník z vážných důvodů nemohl oběd zakoupit v určených dnech, může tak učinit každý den během měsíce, a to vždy alespoň den předem.

Noví strávníci se přihlašují den předem. Placení stravného pro žáky je možné buď v hotovosti v určených dnech, nebo bezhotovostně převodem z účtu strávníka/rodičů žáka, který se stravuje ve školní jídelně/ na základě smlouvy se školní jídelnou.

Cizí strávníci hradí obědy v hotovosti nebo na základě faktury. Zákonný zástupce nezletilého strávníka musí při prvním přihlášení obědů vyplnit „Přihlášku  ke  stravování“, kterou obdrží ve školní jídelně.

Odhlášení stravy je možné pouze den předem osobně nebo telefonicky na čísle 466 682 190 / vybírání stravného/, popřípadě i na čísle 466 682 347 (ředitelka školní jídelny).

Odhlášení stravy je možné také po internetu na emailové adrese - jídelna.odhlasky@seznam.cz

Další možnosti přihlašování a odhlašování stravy je zřízení služby objednávání přes internet na stránkách strava.cz

Pro odhlašování i změny druhu stravy platí stanovené lhůty:

  1. odhlašování a přihlašování – pracovní den předem do 14. hodin.
  2. změna stravy z č.1 na č. 2- se uzavírá každý pátek ve 14.00. hodin, a to vždy na následující týden. Proto v uzavřeném období stravu č. 2 na internetu nelze odhlásit.
  3. odhlášení stravy č.2 je možné pouze telefonicky, emailem, nebo osobně ve školní jídelně dle výše uvedených kontaktů.

Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá.

3.

V době stravování žáků zajišťuje dohled nad žáky zaměstnanec školní jídelny, a  to  především z bezpečnostních důvodů v zájmu předcházení škodám na zdraví a  na majetku. Dbá na ukázněné chování žáků ve všech prostorách školní jídelny/  jídelna, vstupní chodba, schody, soc. zařízení, šatna/, organizuje plynulý příchod žáků k výdejním okénkům, jejich rozmístění u stolu. Dohlíží na čistotu stolů a pořádek v jídelně.

V případě úrazu strávníka, ztráty nebo poškození věcí strávníka nebo poškození majetku školní jídelny, nahlásí strávník tuto skutečnost ihned ředitelce školní jídelny nebo zaměstnanci školní jídelny, který vykonává dohled nad žáky, popřípadě jinému zaměstnanci školní jídelny.

Pokud dítě dochází do školní jídelny samo, odpovídá za své chování a může se ve školní jídelně stravovat za předpokladu, že se rodiče i dítě seznámí s podmínkami stravování ve školní jídelně.

4.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými vyhláškou č. 463/2011 SB., ze dne 23. prosince2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., a rozpětím finančních limitů na  nákup potravin stanovených touto vyhláškou. Finanční limit je vyhlašován ministerstvem školství. U žáků se finanční limit rovná ceně oběda.

Školní jídelna připravuje pouze obědy-možnost výběru ze dvou druhů jídel.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze strávníci s platnou kreditní kartou nebo čipem vydaným školní jídelnou.

Při výjimečném zapomenutí kreditní karty nebo čipu si strávník v kanceláři stravného vyžádá náhradní doklad o zaplacení obědu, který předloží u výdejního okénka.

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají na příslušný den zakoupený oběd!

Cizí strávníci se stravují ve školní jídelně dle platné kalkulace obědů. Ve školní jídelně je nepřípustné podávat dospělým strávníkům porce větší nebo jinak upravené, než přísluší dle uvedené zásady.

Školní jídelna je plátcem daně z přidané hodnoty. Stravování ve školní jídelně je pro cizí strávníky z hlediska daňového poskytování stravovací služby se sazbou 15%. Stravování žáků ve školní jídelně je ze zákona od daně osvobozeno.

5.

V zařízení školního stravování se uskutečňuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole podle § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky o školním stravování považuje za pobyt ve škole.

Jídelna umožní odebrání jídla jedním z rodičů/ popřípadě sourozenců apod./ pouze první den nemoci dítěte.

Rodiče si mohou odebrat oběd pro nemocné dítě v době od 10.45-11.30 hodin, ve výjimečných případech od 13.45.-14.00 hodin.

Prázdniny a ředitelské volno: žáci nemají nárok na dotovaný oběd.

6.

Cizí strávníci, kteří si nemohou odebrat obědy v určeném čase, a mají písemnou výjimku schválenou ředitelkou školní jídelny, musí použít ke konzumaci oběda v jídelně v době od 11.30 do 14.00 hodin vyhrazené stoly za květinovou stěnou.

7.

Strávníci jsou povinni odebrat stravu ve vyhrazeném čase, používat podnosy pro odnášení stravy od výdejních okének, dodržovat hygienické zásady stolování a  chovat se ve všech prostorách školní jídelny slušně a ukázněně, neplýtvat jídlem, nepoškozovat majetek školní jídelny. Je nepřípustné vybírání zbytků z nádob na odpadky a odnášení nádobí z jídelny.

Každý strávník po skončení stolování odnese použité nádobí na vyhrazené místo a  zasune židli.

Před vstupem do jídelny si strávník odloží kabát nebo bundu, popř. čepici, na místo k tomuto účelu určené. Je zakázáno odkládat kabáty a bundy na židle, kryty topení a okna.

V případě, že strávník poruší některou z výše uvedených zásad a neuposlechne pokynů ředitelky školní jídelny nebo zaměstnance školní jídelny, který vykonává dohled nad žáky, může být ze stravování vyloučen.

Ve školní jídelně platí zákaz fotografování a pořizování audio záznamů bez souhlasu ředitelky školní jídelny.

Přístup do provozních místností kuchyně mají pouze zaměstnanci školní jídelny, kontrolní orgány a osoby, které mají v kuchyni služební poslání. Ostatním osobám je vstup do kuchyně zakázán.

Za provoz školní jídelny odpovídá ředitelka školní jídelny.

Holice 3.9.2018
Andrea Marková
ředitelka školní jídelny

Přejeme Vám dobrou chuť!