ŠKOLNÍ JÍDELNA HOLICE, NÁDRAŽNÍ 1021, OKRES PARDUBICE

 

Dodatek č.2 k vnitřnímu řádu školní jídelny v době pandemie COVID 19 platný od 19.9.2020 do odvolání

 

Po nezbytně nutnou dobu je forma stravování zavedena dle místních podmínek a množství strávníků v době mimořádného opatření:

     

1) S účinností ode dne 23.září 2020 se bude vařit pouze oběd č.1.

2) Vstup do školní jídelny je povolen od 10.30 do 14.00 hodin.

3) Tato doba je žáky využívána na konzumaci oběda na dobu nezbytně nutnou.

4) Před vstupem do jídelny si řádně umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují si ruce.

5) Ve vnitřních prostorách školní jídelny nesmí být více strávníků, než je počet míst k sezení (tj.204).

6) Do jídelny žáci vstupují s rouškou, žáci dodržují dvoumetrové rozestupy, netvoří skupinky, dodržují osobní    hygienu.

7) Po nezbytně nutnou dobu je zrušen samoobslužný výdej.

8) Strávníci si dle pokynu dozoru vyzvednou stravu u vydávající kuchařky, ničeho se nedotýkají, vydávající kuchařka žákům vydá, příbor, polévku, hlavní chod, doplněk i nápoj.

9) Po příchodu ke stolu si sundají roušku a uloží ji do igelitového sáčku.

10) Po konzumaci stravy si opět nasadí roušku a odnesou tác s nádobím na místo tomu určené.

11) Pracovník určený pro dezinfekci školní jídelny řádně vydezinfikuje každé místo u stolu školní jídelny.

12) Dozor i žáci dbají na bezpečnost ve školní jídelně dle školního řádu, dodržují pokyny  dozoru a pracovníků školní jídelny.

13) V první den neplánované nepřítomnosti bude strava vydána mezi 13.45 -14.00 hod. na talíř, za předpokladu, že ostatní žáci budou již obslouženy, a rodič nebo zákonný zástupce si pokrm přendá sám do vlastní nádoby.

14) Odhlášky a přihlášky obědů si rodiče či žáci zajišťují sami na emailu jidelna.odhlasky@seznam.cz, popřípadě telefonicky na tel. čísle 466 682 190.

 Holice dne 19.9.2020                                                                         Marková Andrea

                                                                                                        ředitelka školní jídelny

Prodej obědů na měsíc říjen  2020

---------------------------------------------

25. 9. 2020         7.30   -       14.00

29. 9. 2020         7.30   -       14.00

30. 9.2020          7.30   -       14.00

----------------------------------------------------------

Systém kreditních karet

Každý strávník si zakoupí v kanceláři vybírání stravného na měsíc dopředu obědy a místo stravenek obdrží bezkontaktní čip za cenu 120,- Kč

Karta i čip jsou určeny pouze jednomu strávníkovi a není možné je předat jiné osobě. Karta i čip slouží také pro objednávání obědů.

Ztráta kreditní karty

V případě ztráty kreditní karty či čipu nebo poškození si musí strávník zakoupit nový čip ve výši 120,- Kč.

Ztrátu kreditní karty nebo čipu musí strávník ihned nahlásit ve školní jídelně v kanceláři vybírání stravného, aby se zamezilo zneužití.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze strávníci s platnou kreditní kartou nebo čipem vydaným školní jídelnou. V případě zapomenutí kreditní karty nebo čipu si strávník vytiskne náhradní doklad z elektronické stravenkářky, který předloží při výdeji stravy.

Výdej stravy u výdejního okénka

Každý strávník zasune u výdejního okénka kreditní kartu do snímače nebo přiloží čip ke snímači a zvukový signál potvrdí oprávněnost odebrání stravy. V počítači je pak vyznačena hodina odběru oběda, případně pokus o druhý neoprávněný odběr oběda, pokus o odběr nezaplaceného oběda.

Informace pro rodiče

V případě ztráty karty strávník hradí pouze cenu nové karty, to je 50,- Kč, u čipu 120,-Kč, nemusí znovu hradit cenu všech obědů.

Možnost podvodu je prakticky vyloučen, za Vaše peníze se nemůže stravovat někdo jiný.

Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá nebo bezdůvodně na oběd nedochází. Tím vlastně ušetříte, neboť dítěti obědy příště nezaplatíte, když o ně nemá zájem, nebo mu domluvíte.

Pokud si strávník zřídí ve školní jídelně službu objednávání přes internet, nalezne zde i jídelní lístek školní jídelny, popřípadě si může i odhlásit obědy, zvolit si oběd č. 1 nebo č. 2, aniž by musel chodit do školní jídelny. Rodiče si zde přes internet mohou zjistit docházku svého dítěte na obědy.

Aby se zamezilo tomu, že v jídelně zůstávají neodebrané obědy, je třeba, aby rodiče dohlédli na děti, zda na obědy řádně docházejí a vedli děti k tomu, aby jídlem neplýtvaly.

Všichni strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně za předpokladu, že se seznámí s podmínkami stravování a budou se řídit provozním řádem školní jídelny

Přejeme Vám dobrou chuť!